VALE: Leighton Thomas Butt: October 1, 1932 to April 21, 2019